Vzor kupní smlouvy na vozidlo pro rok 2016

27.dubna 2016 19:24

Připravili jsme pro Vás vzor kupní smlouvy, který jsme využili díky portálu účetního programu Pohoda. Jak je uvedeno níže, jedná se pouze o vzor, který pro Vás může být "vodítkem", ale zároveň je univerzální a je třeba jej upravit dle konkrétního obchodního případu. 

 

KUPNÍ SMLOUVA – AUTOMOBIL

 

Jméno a příjmení/firma .………………………………

Bytem/se sídlem .……………………………………

Rodné číslo/IČ …………………………………………

dále jen „prodávající“ na straně jedné

 

a

 

Jméno a příjmení/firma ………………………………

Bytem/se sídlem .……………………………………

Rodné číslo/IČ …………………………………………

dále jen „kupující“ na straně druhé

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu:

 

I.

Prodávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem motorového vozidla uvedeného v čl. II této smlouvy a že na předmětu koupě neváznou práva třetích osob ani jiná omezení.

 

II.

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného motorového vozidla:

Tovární značka …………… a model …………………………………………

Identifikační číslo vozidla (VIN) ……………………

Barva vozidla ………………………………………

Rok výroby …………, RZ: …………………….

Číslo velkého technického průkazu ………………

Počet ujetých kilometrů   …………………………

Počet klíčů …………………………………………

 

Stav vozidla při prodeji (zde se doporučuje zejména pro prodávajícího vypsat všechny zejména mechanické závady)………………………………………… 

 

Příslušenství motorového vozidla (náhradní kola, tažné zařízení apod.).......................

 

Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu výše uvedený osobní automobil společně s jeho příslušenstvím a kupující tento automobil za dohodnutou kupní cenu kupuje do svého výlučného vlastnictví, a to za dohodnutou kupní cenu ve výši ……………..Kč (slovy: ………… korun českých).

 

Kupní cenu kupující zaplatil v hotovosti (event. převodem na bankovní účet prodávajícího č.: ………………/………..) do …… dnů od podpisu této smlouvy.

 

K zaplacení kupní ceny podle této smlouvy dochází dnem, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího.

 

III.

Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodávaného automobilu, na které by kupujícího neupozornil.

 

Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem prodávaného motorového vozidla, zejména se všemi případnými závadami popsanými v čl. II této smlouvy a v tomto stavu jej nabývá do svého vlastnictví.

 

IV.

Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci.

 

Prodávající se zavazuje provést odhlášení předmětného vozidla na kupujícího z evidence motorových vozidel, a to nejpozději do .......... pracovních dnů od podpisu této smlouvy a předat kupujícímu doklady od vozidla (technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla), které z důvodu provedení změn v evidenci vozidel nemohl předat při podpisu smlouvy.

 

Event. Prodávající vystavil při podpisu této smlouvy kupujícímu plnou moc, která opravňuje kupujícího provést změny vlastnictví v evidenci vozidel.

 

Pro případ úhrady kupní ceny převodem na účet se doporučuje výhrada vlastnictví:

Prodávající si sjednává výhradu vlastnického práva k předmětu koupě. Smluvní strany se dohodly, že předmět koupě zůstává až do úplného zaplacení celé kupní ceny uvedené v čl. II ve vlastnictví prodávajícího. Kupující se musí zdržet jakékoliv dispozice s vozidlem, která by mohla ohrozit výhradu vlastnictví prodávajícího. 

 

Zaplacením kupní ceny uvedené v čl. II této smlouvy, přechází na kupujícího vlastnické právo prodávaného motorového vozidla.

 

U starších vozidel, jejichž skutečný technický stav je velmi obtížně zjistitelný kvůli nejasnému počtu najetých km apod. se pro prodávajícího může doporučit alternativní ustanovení podle § 1916 NOZ:

Kupující výslovně prohlašuje, že se vzdává svých práv z vad zboží. 

 

V.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

 

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

 

 

V ……............. dne                                                      V….................. dne

 

 

-----------------------------                                                 -----------------------------                      

          Prodávající                                                                    Kupující

 

 

 

Zdroj: WINLEX

 

Upozornění:

Tyto vzory smluv nejsou uzpůsobeny konkrétním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost STORMWARE s.r.o. neodpovídá ani neručí za vzniklé škody způsobené jakýmkoliv, byť i částečným užitím informací v nich obsažených třetí osobou. Doporučujeme, aby uživatelé při doplnění a před jeho podpisem příslušného vzoru smlouvy vyhledali právní podporu advokáta. Nabízení těchto vzorů smluv k využití široké veřejnosti nepředstavuje poskytnutí právní služby ve smyslu zákona o advokacii.
 
Využití vzoru smlouvy je Službou dle čl. I. Podmínek provozování Portálu Pohoda

Nejbližší akce

Zobrazit všechny akce

Odběr novinek

Reklama | Kontaktujte nás | Partneři projektu | Obchodní podmínky | Ceník inzerce

© Copyright 2013 - 2015 MotorSvět CZ, všechna práva vyhrazena N.O.S.
Facebook Twitter Nahlásit chybu Oblíbené Fotogalerie Kalendář akcí