Obchodní podmínky

Preambule


MotorSvět, zastoupený Veronikou Buráňovou, se sídlem Na Výšině 3237, 580 01, Havlíčkův Brod, PSČ: 58001, IČ:01187899, zapsaná v živnostenském rejstříku Městským úřadem v Havlíčkově Brodě je provozovatelem internetového serveru MotorSvět.cz (dále jen "Provozovatel"), dostupného na internetové adrese: http://www.motorsvet.cz/ sdále jen "Server MotorSvět.cz" nebo jen "Server"/, prostřednictvím kterého jsou zobrazovány nabídky zboží a/nebo služeb (dále také jen "Inzeráty" nebo jednotlivě jen "Inzerát") inzerujících uživatelů Serveru (dále také jen "Inzerenti" nebo jednotlivě jen "Inzerent"), za níže uvedených podmínek.


Popis služby MotorSvět.cz


Server je zaměřen na zobrazování jednotlivých Inzerátů Inzerentů za účelem nabídky a prodeje zboží a/nebo služeb Zájemcům o takové zboží a/nebo službu (dále jen "Zájemce" či "Zájemci"), a umožňuje Zájemcům vyhledávání jednotlivých Inzerátů zveřejněných na Serveru.


Registrace Inzerenta


 • Inzeráty jsou na Server oprávněni vkládat pouze registrovaní uživatelé Serveru.
 • Inzerent souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho osoby, které zadá do Serveru, a to zejména e-mailová adresa a telefonní číslo, budou zpracovávány Provozovatelem za účelem kontaktování Inzerenta případným Zájemcem o Inzerát. Inzerent pro tento účel uděluje Provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů; tento svůj souhlas může kdykoliv odvolat písemným odvoláním doručeným do sídla Provozovatele.
 • o Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu Inzerenta nebo osobních údajů Inzerenta třetí osobou, pokud Inzerent sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.


Práva a povinnosti smluvních stran


 • Inzerent je povinen vkládat na Server pouze Inzeráty, které jsou v souladu s Pravidly pro inzerci na serveru MotorSvět.cz a které jsou dostupné na internetové adrese: http://motorsvet.cz. (dále jen "Pravidla pro inzerci"). Provozovatel si vyhrazuje právo Pravidla pro inzerci kdykoliv změnit. Provozovatel je oprávněn inzeráty, které nesplňují Pravidla pro Inzerci ze Serveru odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
 • Za obsah Inzerátu odpovídá Inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání Inzerátu dodržovat tyto smluvní podmínky a příslušné právní předpisy.
 • Inzerent odpovídá za to, že obsahem Inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k Inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Inzerenta neodpovídá.
 • V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení Inzerátu na Server Provozovateli nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu na Serveru a ke způsobům užití v souladu s určením Serveru MotorSvět.cz a v souladu s těmito smluvními podmínkami.
 • Inzerent nesmí k Inzerátu připojovat fotografie z Inzerátů jiných prodejců originálně pořízených na prodávaném zboží.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo ze Serveru odstranit fotografie, které nesplňují pravidla stanovená těmito Podmínkami a Pravidly pro inzerci.
 • Inzerent je v Inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízeném zboží a/nebo službě, včetně údajů o funkčnosti zboží, případném poškození, opotřebení, vadách a podmínek prodeje zboží/poskytnutí služby.
 • V jednom Inzerátu může být inzerován pouze jeden typ zboží nebo služeb. Inzerent je oprávněn v jednom Inzerátu inzerovat tentýž typ zboží nebo služeb ve více exemplářích.
 • Inzerent nesmí vkládat na Server duplicitní Inzeráty. Duplicitním Inzerátem se rozumí Inzerát shodný s jiným inzerátem a nebo Inzerát prostřednictvím kterého je nabízeno shodné zboží/služby za obdobných podmínek.
 • Inzerent je při vkládání Inzerátu povinen vyplnit všechny položky označené jako povinné, zejména je povinen uvést pravdivé údaje o své osobě, aktivní e-mailovou adresu a telefonní číslo. Provozovatel si vyhrazuje právo Inzeráty, které neobsahují kontaktní údaje Inzerenta nebo obsahují kontaktní údaje Inzerenta nepravdivé nebo neaktuální, ze Serveru odstranit bez náhrady. Rozsah Inzerátu nesmí překročit limity stanovené Serverem při zadávání Inzerátu.
  Inzeráty na Serveru jsou v základní verzi neplacené. Inzerent má možnost zaplatit si zvýhodnění Inzerátu na Serveru. Inzerát bude zvýhodněn způsobem a za podmínek uvedených dále v těchto smluvních podmínkách.
 • Inzerentem vložený Inzerát je na Serveru zobrazován omezenou dobu a to 30 dní. Inzerent bere na vědomí, že uplynutí doby 30 dní ode dne vložení Inzerátu nebude Inzerát zobrazován na veřejné části Serveru, ale pouze v administračním rozhraní Inzerenta, a to po dobu dalších 30 dnů, s tím, že po uplynutí této doby bude Inzerát ze Serveru zcela odstraněn.
 • Inzerentem smazaný inzerát se přestane zobrazovat na veřejné části Serveru a zároveň se nebude zobrazovat ani v administračním rozhraní uživatele.
 • Přehled Inzerátů konkrétního Inzerenta se zobrazuje na internetové adrese, kterou je Inzerent po přihlášení do systému Serveru, pro své potřeby oprávněn upravit. Inzerent má právo internetovou adresu pro zobrazování přehledu Inzerátů Inzerenta upravit, a to 3krát za 24 hodin. Při překročení maximálního možného počtu změn internetové adresy s přehledem Inzerátů Inzerenta si Provozovatel vyhrazuje právo odmítnout internetovou adresu s přehledem Inzerátů Inzerenta změnit, popř. je Provozovatel oprávněn znemožnit Inzerentovi přístup na Server. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout úpravy adresy s přehledem Inzerátů, které kolidují s ochrannými známkami nebo se systémovými názvy Serveru.
 • Inzerent bude Zájemcem kontaktován prostřednictvím kontaktního formuláře, který je zobrazován v detailu Inzerátu. Obsah kontaktního formuláře Provozovatel odešle na emailovou adresu Inzerenta, uvedenou Inzerentem při vkládání Inzerátu na Server. Po odeslání kontaktního formuláře Zájemce Inzerentovi probíhá veškerá následující komunikace výlučně mezi Inzerentem a Zájemcem. Zájemce má možnost Inzerenta kontaktovat také přímo na telefonním čísle uvedeném Inzerentem, pokud Inzerent umožnil zobrazení svého telefonního čísla při vkládání Inzerátu na Server.
 • Inzerent je oprávněn jím vložený Inzerát ze Serveru kdykoli odstranit.
 • Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi Inzerentem a Zájemcem
 • Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ nabízeného zboží a/nebo služby, ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny. Vztah mezi Inzerentem a Zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Odpovědnost za dodání, převzetí zboží nebo poskytnutí služby a zaplacení zboží a/nebo služby nese plně Inzerent a Zájemce.
 • Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které dle jeho uvážení nesplňují tyto podmínky, přerušit nebo odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Provozovatel je rovněž oprávněn kdykoli Inzerenta vyřadit ze systému a/nebo mu odepřít přístup na Server, a to zejména z důvodu porušení některého z ustanovení podmínek.
 • Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit Inzeráty, vyžadují-li to změny na Serveru či oprávněné zájmy Provozovatele či ochrana práv třetích osob; k takovémuto odstranění je Provozovatel oprávněn i bez udání důvodu.
 • Jednotlivé inzeráty mohou být za účelem zobrazování na Serveru zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele. V této souvislosti je Provozovatel oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Inzerátů na Serveru, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob změnit.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání loga Serveru do fotografií připojených Inzerentem k Inzerátu a zobrazovaných na Serveru.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu Inzerátu z hlediska pravopisných chyb a/nebo překlepů v textu před zobrazením Inzerátu na Serveru. Gramatickou úpravou Inzerátu nepřebírá Provozovatel odpovědnost za pravdivost údajů obsažených v Inzerátu, ani za to, že Inzerent je oprávněn zboží prodat a/nebo službu poskytnout a že Zájemce je oprávněn zboží koupit nebo službu přijmout.
 • Provozovatel je dále oprávněn změnit velikost Inzerentem vložených verzálek.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat, zda Inzeráty zveřejňované na Serveru nejsou duplicitní. Provozovatel je oprávněn duplicitní Inzeráty ze Serveru odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo u nově registrovaných Inzerentů ověřit platnost Inzerenty zadaného telefonního čísla a emailu prostřednictvím ověřovací SMS nebo ověřovacího emailu. V případě, že Inzerent zadá k Inzerátu telefonní číslo nebo email, který není Provozovatelem ověřen, vyhrazuje si Provozovatel právo Inzerát nezveřejnit do doby, než bude telefonní číslo nebo emailové adresa ověřena ze strany Provozovatele.
 • Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména odpovědnost za škody, které mohou Inzerentovi nebo Zájemci vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému Serveru, případně ztráty dat umístěných v systému Serveru.


Platební podmínky


 • Inzeráty jsou zpoplatněny dle ceníku serveru MotorSvět.cz, dostupného na internetové adrese: DO 30.11.2013 ZDARAMA Provozovatel si vyhrazuje právo tyto ceny kdykoliv změnit.
 • Inzerce pro soukromé účely. Tedy pokud Inzerent zvolí typ účtu - soukromý, je bez poplatků. Poplatky se řídí pouze firemní inzerce, jež je uzpůsobena pro účely komerční.
 • Provozovatel je oprávněn v případě odstranit uživatelský účet, který je v rozporu s podmínkami pro soukromé užívání a slouží ke komerčním účelům.
 • Provozovatel je oprávněn v případě, že za Inzerentem eviduje pohledávku po datu splatnosti na službě MotorSvět nebo i na jiných službách/produktech poskytovaných Provozovatelem, Inzerci Inzerenta nezveřejnit a to do doby úplné úhrady.


Závěrečná ustanovení


 • o Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít Inzerentovi přístup k jeho účtu na Serveru a zároveň vymazat celou historii Inzerátů Inzerentů, kteří se po dobu dvou let na Server nepřihlásili.
 • o Věci těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných redakcí MotorSvět, Smluvními podmínkami pro registraci uživatelů služeb poskytovaných redakcí MotorSvět.cz a příslušnou právní úpravou.
 • o Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto smluvní podmínky s tím, že nové a úplné znění smluvních podmínek Provozovatel zveřejní na internetové adrese: http://www.motorsvet.cz


Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem spuštění Serveru.

Nejbližší akce

Zobrazit všechny akce

Odběr novinek

Reklama | Kontaktujte nás | Partneři projektu | Obchodní podmínky | Ceník inzerce

© Copyright 2013 - 2015 MotorSvět CZ, všechna práva vyhrazena N.O.S.
Facebook Twitter Nahlásit chybu Oblíbené Fotogalerie Kalendář akcí